Statut

 

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH

W PIEKARACH ŚLĄSKICH

ul.ARMII KRAJOWEJ 2

Podstawę prawną opracowania niniejszego statutu stanowi w szczególności Art. 98 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami).

Na podstawie art.58 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. Z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późn. zmianami ) .

 

Rozdział 1

 

   • 1 Postanowienia ogólne

 

   1. Nazwa i typ szkoły: Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich
   2. Siedziba szkoły : 41 – 943 Piekary Śląskie, ul. Armii Krajowej 2
   3. Nazwa organu prowadzącego szkołę: Miasto Piekary Śląskie
   4. Siedziba organu prowadzącego szkołę: ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie
   5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.
   6. Szkoła jest jednostką budżetową.
   7. Zespół Szkół Specjalnych jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży:

1) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

2) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub   znacznym,

3) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,

4) z autyzmem w normie intelektualnej,

5) z autyzmem z niepełnosprawnością intelektualną,

6) niesłyszących lub słabosłyszących,

7) niewidomych lub słabowidzących,

8) z niepełnosprawnością ruchową,

9) z przewlekłymi chorobami,

10) ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

11) zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą :

   • 8 letnia publiczna szkoła podstawowa dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym , znacznym i głębokim, autyzmem;
   • wygaszane odziały w publicznym gimnazjum dla dzieci i młodzieży
    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym , znacznym i głębokim, ze sprzężeniami;
   • 3 letnia szkoła przysposabiająca do pracy dla młodzieży niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2

 

Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposoby ich wykonywania

   • 2 Cele i zadania szkoły

 

   1. kształcenie i wychowanie służące rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;
   2. zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
   3. przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
   4. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,
   5. wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
   6. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
   7. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
   8. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
   9. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
   10. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
   11. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
   12. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
   13. wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
   14. wszechstronny rozwój osobowy uczniów przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
   15. kształtowanie u uczniów postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
   16. zachęcanie uczniów do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
   17. budowanie tożsamości ucznia;
   18. rozwijanie autonomii ucznia i poczucia godności;
   19. wdrażanie ucznia do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i postrzegania norm społecznych;
   20. wyposażanie ucznia w wiadomości i umiejętności, które pozwolą mu na korzystanie z jego wolności i praw człowieka;
   21. wyposażanie ucznia w wiadomości i umiejętności, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

 

   • 3 Sposoby wykonywania celów i zadań szkoły

 

   1. Sprawowanie opieki oraz zapewnianie bezpieczeństwa uczniom w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych poprzez pełnienie dyżurów nauczycielskich oraz stały nadzór sprawowany przez prowadzących zajęcia;
   2. zapewnianie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę korzystając również z pomocy rodziców uczniów;
   3. otaczanie opieką uczniów, którzy wykazują poważne zaburzenia rozwojowe oraz uczniów pozbawionych właściwej opieki ze strony rodziców lub prawnych opiekunów, jak również tych uczniów, którzy ze względu na stan zdrowia mają poważne trudności w opanowaniu umiejętności, przewidzianych programem nauczania;
   4. zapewnianie szczególnych form opieki i pomocy uczniom w wypadkach losowych;
   5. przygotowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczeństwie, w pełnej integracji z nim poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju, w dostępnym im zakresie, za pomocą metod współczesnej nauki i praktyki pedagogicznej;
   6. organizowanie współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i ich rodzicom lub prawnym opiekunom, zapewniając realizację podjętych wspólnie zadań;
   7. prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami oraz patologią społeczną, zgodnie z wdrożonym programem wychowawczo – profilaktycznym;
   8. realizację programu przysposobienia do pracy opracowanego dla danego oddziału, który opisuje wszystkie działania szkoły przygotowujące ucznia, zgodnie z jego możliwościami, do podejmowania pracy, w szczególności w następujących dziedzinach:
   • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich,
   • gospodarstwo domowe,
   • prace poligraficzno-introligatorskie,
   • prace ogrodnicze,
   • zadania kurierskie, prace biurowe,
   • elementy bukieciarstwa,
   • elementy tkactwa, elementy szycia ręcznego,
   • przygotowywanie i wydawanie posiłków,
   • prace w szatni,
   • pakowanie różnych przedmiotów,
   • elementy dziewiarstwa,

 

   1. W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą, szkoła zapewnia uczniowi zajęcia przysposobienia do pracy oraz zgodnie z jego  predyspozycjami i zainteresowaniami, zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych.
   2. W uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być prowadzone na terenie innych jednostek           organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia praktycznego, ośrodków           dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców na podstawie umowy           zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.
   3. Uczniom Zespołu Szkół Specjalnych udzielana jest wszechstronna pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
   4. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna udzielana jest na wniosek ucznia, rodziców, dyrektora szkoły, nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, higienistki szkolnej, poradni, pomocy nauczyciela, asystenta rodziny, pracownika socjalnego, kuratora sądowego.

 

   1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy   z uczniem oraz w formie:
   • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
   • zajęć rewalidacyjnych:
   • korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
   • socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,
   • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej na miarę potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów ,
   • porad i konsultacji.

 

   1. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:

 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych

form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

   1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

   1. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

   1. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w celu optymalnego usprawniania funkcji psychicznych i fizycznych, łagodzenia napięć u dzieci eterycznych i pobudzenia do działania dzieci apatycznych oraz wyrównywania braków powstałych w skutek zaniedbań pedagogicznych.
   2. W ustalaniu diagnozy i kwalifikowaniu uczniów udział biorą: wychowawca klasy, psycholog, pedagog szkolny oraz specjalista z zakresu rewalidacji. W uzasadnionych przypadkach konsultuje się z lekarzem odpowiedniej specjalności. Zajęcia te mogą odbywać się indywidualnie lub w zespołach, w których jest nie więcej niż 2-5 uczniów.
   3. Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest na podstawie orzeczenia i skierowania lekarskiego. Służy do korygowania wad postawy. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie z zakresu gimnastyki korekcyjnej. W zajęciach tych mogą brać udział zespoły składające się do 5-ciu osób.
   4. Zajęcia z zakresu Terapii SI ( integracji sensoryczno-motorycznej) oraz Biofeedback prowadzona jest na podstawie orzeczenia i skierowania lekarskiego. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający odpowiednie przygotowanie. Zajęcia te powinny odbywać się indywidualnie.
   5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów w przypadkach zaburzeń mowy i komunikacji. Zajęcia prowadzi nauczyciel z przygotowaniem w zakresie logopedii. Liczba uczestników tych zajęć nie powinna przekraczać 4 osób.
   6. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób.
   7. Zajęcia korekcyjno – wychowawcze prowadzone są z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 25 lat.
   8. Uczniów do zajęć kwalifikuje się na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie.
   9. Zajęcia socjoterapii oraz inne terapeutyczne są organizowane dla uczniów, którym zaburzenia zachowania utrudniają kontakty społeczne i wiążą się z trudnościami szkolnymi. Zajęcia prowadzą nauczyciele psycholodzy bądź pedagodzy posiadający przygotowanie w zakresie socjoterapii, terapii grupowej lub pracy o charakterze terapeutycznym. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 10 osób.
   10. Uczestnictwo w różnych formach zajęć wymienionych w punktach od 4 do 9
    trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w opanowaniu materiału, złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia taką formą pomocy.
   11. O kontynuacji bądź zakończeniu udzielania określonej pomocy decyduje dyrektor szkoły na wniosek osób dokonujących kwalifikacji.
   12. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

 

 

 

Rozdział 3

 

      Organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje.


   • 4. Dyrektor szkoły:
   1. jest kierownikiem zakładu pracy i przełożonym wszystkich pracowników szkoły;
   2. kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
   3. sprawuje nadzór pedagogiczny;
   4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
   5. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
   6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
   7. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
   8. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
   9. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
   10. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
   11. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
   12. współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
   13. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
   14. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
   15. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki;
   16. wstrzymuje wykonanie uchwał, rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa.

 

   • 5. Rada pedagogiczna
   1. zatwierdza plany pracy szkoły ;
   2. podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
   3. podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
   4. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
   5. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów;
   6. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki;
   7. przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i uchwala go zgodnie z kompetencjami;
   8. występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole;
   9. ustala regulamin swojej działalności.

 

   • 6. Rada pedagogiczna opiniuje:

 

   1. organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
   2. projekt planu finansowego szkoły;
   3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
   4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 

   • 7. Rada rodziców
   1. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.
   2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
   3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
   4. Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
   5. Rada rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
   6. Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
   7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Fundusze, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
   • 8. Samorząd Uczniowski
   1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
   2. Samorząd uczniowski działa zgodnie przyjętym regulaminem, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
   3. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
   • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
   • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
   • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
   • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
   • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
   • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

   1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu a także może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
   2. W ramach samorządu uczniowskiego działa sekcja szkolnego wolontariatu.

 

   • 9. Szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów pomiędzy nimi.

 

   1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
   2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być sporządzone i uchwalone do końca września. Plany te powinny wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły, a w szczególności środowiska, którego organ szkoły jest reprezentantem. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi szkoły.
   3. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
   4. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej szkoły.
   5. Rada Pedagogiczna po przeprowadzonej diagnozie przygotowuje propozycję programu wychowawczo – profilaktycznego, którą przekazuje Radzie Rodziców. Rada Rodziców uchwala program wychowawczo profilaktyczny. Jeżeli Rada Rodziców nie uchwali programu wychowawczo profilaktycznego w terminie ustawowym, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
   6. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej szkoły.
   1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

 

   • prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;
   • przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
   • dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 

   1. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny.
   2. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
   3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
   4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
   5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

 

 

Rozdział 5

 

   • 10. Organizacja pracy szkoły.

 

   1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
   2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, rewalidacji i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły zgodnie z zarządzeniem MEN, na podstawie planu nauczania szkoły, zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.
   3. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
   4. Treść arkusza organizacyjnego określają odrębne przepisy.
   5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
    w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych ramowym planem nauczania w szkołach publicznych (specjalnych).
   6. Liczba uczniów w oddziałach powinna wynosić:
   • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie więcej niż 16,
   • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

i znacznym nie więcej niż 8,

   • dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi nie więcej niż 4,
   • w przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, określoną liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2 osoby,

 

   1. Zespół Szkół Specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym realizuje ramowe plany nauczania szkoły specjalnej.
   2. Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela
    i zaopiniowany przez radę pedagogiczną program nauczania.
   3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
    i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
   4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
   5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
   6. Przerwy między lekcjami trwają w ustalonym czasie, w zależności od potrzeb uczniów oraz warunków szkoły, według oddzielnego zarządzenia na dany rok szkolny.
   7. Niektóre zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo lekcyjnym, tzn. w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych oraz międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów zdrowotnych. Czas trwania tych zajęć ustala się odrębnie.
   8. Ze względu na specyfikę przedmiotu i mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów można dokonać podziału na grupy w przedmiotach techniki i wychowania fizycznego:
   • Technika i zajęcia komputerowe: podziału dokonuje się w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum. Grupa nie powinna liczyć mniej niż 5 osób.
   • Wychowanie fizyczne: podziału dokonuje się w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
    Jeżeli liczba dziewcząt i chłopców w grupie jest mniejsza niż 5, zajęcia prowadzi się w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
   1. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje naukę religii lub etyki dla uczniów, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają takie życzenia.
   2. Życzenie to jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast być zmienione.
   3. Uczestniczenie bądź nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
   4. Dla uczniów nie uczestniczących w lekcjach religii lub etyki organizuje się w tym czasie opiekę bądź zajęcia rewalidacyjne, jeżeli uczeń jest objęty tymi zajęciami.
   5. Szkoła zapewnia uczniom warunki umożliwiające podtrzymanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz własnej historii i kultury.
   6. Warunki takie stwarzane są w toku powszechnie dostępnych zajęć lekcyjnych
    i pozalekcyjnych.
   7. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku w stołówce prowadzonej przez kuchnię szkolną.

 

 

 

Rozdział 6.

 

Zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza, oraz innych pracowników.

 

   • 11. Zakres zadań nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców.

 

   1. Nauczyciel jest obowiązany
   • wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;
   • przestrzegać regulaminu pracy;
   • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
   • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
   • przestrzegać zasad współżycia społecznego;
   • sumiennie wykonywać zadania nauczyciela przedmiotu i wychowawcy klasy,
   • aktywnie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach rady pedagogicznej;
   • przygotowywać, organizować i prowadzić spotkania z rodzicami uczniów;
   • uczestniczyć we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, zgodnie z organizacją roku szkolnego;
   • uczestniczyć w dyżurach, określonych w planie dyżurów;
   • realizować doraźne zastępstwa, zgodnie z planem ustalonym przez dyrektora;
   1. Nauczyciel wychowawca jest zobowiązany:
   • otaczać indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,
   • planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego oraz treść i formę zajęć tematycznych;
   • współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;
   • utrzymywać kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci oraz udzielania pomocy uczniom, którzy jej potrzebują;
   • systematycznie sprawdzać i wyjaśniać przyczyny nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych;
   • współpracować z pedagogiem szkolnym i innym specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb, trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, organizując odpowiednie formy tej współpracy;
   • wykonuje czynności administracyjne dotyczące uczniów klasy.
   1. Nauczyciele – wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców
   • z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w danej klasie;
   • z podstawami programowymi i wymaganiami edukacyjnymi osiągnięć uczniów;
   • z warunkami, sposobem oraz kryteriami ocen zachowania;
   • z warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
   1. Wychowawcy podejmują działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

   • 12. Zadania nauczyciela bibliotekarza

 

   1. udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
   2. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z innych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologia informacyjną;
   3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
   4. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
   5. podejmowanie współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami, innymi bibliotekami oraz instytucjami wspierającymi czytelnictwo;
   6. informowanie nauczycieli, uczniów i ich rodziców o nowościach bibliotecznych;
   • współpraca z nauczycielami w zakresie propagowania czytelnictwa.

 

   • 13. Zadania nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom                        w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

 

   1. Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad:
    • sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów (stan szyb w oknach, instalacji elektrycznej, mebli szkolnych itp.);
    • w trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki;
    • w trakcie przerw aktywnie pełni dyżur według ustalonego regulaminu iharmonogramu;
    • zapoznał się i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe;
    • wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa uczniów określonych w przepisach szczegółowych;
   2. Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczeństwo na terenie wokół szkoły i placówki.
   3. Wyposażenie szkoły posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty.
   4. Plan zajęć dydaktyczno – wychowawczych uwzględnia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
   5. Plany ewakuacji są umieszczone w widocznych miejscach a drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób wyraźny i trwały.
   6. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków, omawia z pracownikami
    ich przyczyny oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

         Rozdział 6.

 

         Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.

 

   • 14. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i realizowanych w szkole programów nauczania.

 

   • 15. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

   1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
   2. pomoc uczniowi w nauce poprzez udzielenie informacji zwrotnej – co zrobił dobrze i jak powinien uczyć się dalej,
   3. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
   4. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
   5. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
   6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

   • 16. 1.Nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 

   1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

 

   1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu.
   2. Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel danego przedmiotu udostępnia do wglądu sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia. Z udostępnionych prac uczeń lub rodzic ma prawo sporządzać notatki.

 

   1. Pozostała dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, w tym dokumentacja dotycząca egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych, udostępniana jest przez dyrektora szkoły na wniosek ucznia lub jego rodziców. Wspomnianą dokumentację udostępnia się uczniowi jedynie w obecności przynajmniej jednego z rodziców. Z udostępnionej dokumentacji uczeń lub rodzic mają prawo sporządzać notatki.
   2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki nauczyciel uwzględnia przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach szkoły podejmowanych na rzecz kultury fizycznej przez szkołę.
   1. Na podstawie opinii lekarza i na czas określony w tej opinii, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.
   2. Na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, komputerowych lub informatyki wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji tych zajęć.
   • 17. Tryb oceniania i skala ocen.
   1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
   • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów ),
   • bieżące ocenianie, śródroczne klasyfikowanie i końcowo roczne, począwszy od klasy czwartej wg. następującej skali (stopień skrót ocena cyfrowa):
   1. celujący cel 6
   2. bardzo dobry bdb 5
   3. dobry db 4
   4. dostateczny dst 3
   5. dopuszczający dop 2
   6. niedostateczny ndst 1

3) Oceny wpisuje się kolorem niebieskim lub czarnym za wyjątkiem oceny ze    sprawdzianu – kolor czerwony.

   1. Oceny ustala się według następujących kryteriów:
   • stopień celujący (6) – otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności pozwalającą mu samodzielnie i twórczo rozwijać własne uzdolnienia; biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami; wyróżnia się aktywnością na lekcji; osiąga znaczne sukcesy na konkursach oraz zawodach sportowych;
   • stopień bardzo dobry (5) – otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązując samodzielnie problemy trudne i złożone objęte programem nauczania; potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach;
   • stopień dobry (4) – otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania opanował nie w pełni, ale w zakresie wyższym niż podstawowy; poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązując samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne; posiada wiedzę i umiejętności przydatne i niezbędne zarówno na danym, jak i wyższych etapach edukacyjnych;
   • stopień dostateczny (3) – otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności spełniające wszystkie wymagania podstawowe dla danego roku nauki; wykonuje zadania proste i typowe, przystępne; posiada wiadomości i umiejętności niezbędne zarówno na danym, jak i wyższych etapach edukacyjnych;
   • stopień dopuszczający (2) – otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności spełniających wymagania podstawowe, ale jego stosunek do obowiązków szkolnych, postawa oraz możliwości intelektualne pozwalają na ich uzyskanie w ciągu dalszej nauki; rozwiązuje najłatwiejsze kierując się wskazówkami innych; posiada wiedzę i umiejętności praktyczne życiowo, niezbędne do opanowania w przyszłości podstawowych umiejętności i wiadomości;
   • stopień niedostateczny (1) – otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności umożliwiających funkcjonowanie na wyższych etapach edukacyjnych; nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

 

   1. Szczegółowe kryteria ocen ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów na podstawie wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanej podstawy programowej.

 

   1. Ocenianie odbywa się systematycznie, w różnych formach, zapewniające obiektywność oceny.

 

   1. Ocenę (stopień plus komentarz) ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, a oceny z zachowania wychowawca klasy.

 

6.W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

 

   1. Ocenianie bieżące ma na uwadze zindywidualizowane podejście do każdego ucznia oraz jego możliwości psychofizyczne. Nauczyciel gromadzi informacje o postępach uczniów stosując następujące kryteria:
    • ocena umiejętności „wspaniale” – 6 – dotyczy ucznia , który biegle opanował umiejętności i wiedzę określone podstawą programową (programem nauczania) dla danej klasy;
   • ocena umiejętności „bardzo ładnie” – 5 – dotyczy ucznia, który opanował umiejętności i wiedzę (wiadomości), określone podstawą programową (programem nauczania) dla danej klasy; sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami;
   • ocena umiejętności „ dobrze ” – 4 – dotyczy ucznia, który poprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami;
   • ocena umiejętności „uważaj” – 3 – dotyczy ucznia , który nie w pełni opanował umiejętności i wiedzę (wiadomości), określone podstawą programową (programem nauczania) dla danej klasy; nie ma biegłości w posługiwaniu się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą (wiadomościami), ma problemy z zastosowaniem posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu zadań i problemów w typowych sytuacjach, wymaga wsparcia nauczyciela;
   • ocena umiejętności „ postaraj się” – 2 – dotyczy ucznia , który opanował jedynie minimum umiejętności i wiedzy (wiadomości), określonych podstawą programową (programem nauczania) dla danej klasy, ma znaczne problemy w wykonywaniu zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, wymaga stałej pomocy nauczyciela w rozwiązywaniu typowych problemów i zadań;
   • ocena umiejętności „pracuj więcej” – 1 – dotyczy ucznia , który nie opanował umiejętności i wiedzy (wiadomości), określonych podstawą programową (programem nauczania) dla danej klasy.

 

   1. W związku ze specyfiką naszej placówki – celem przekazania uczniowi czytelnej informacji dotyczącej uzyskanej oceny, dopuszcza się stosowanie symboli graficznych w trzech kolorach:
   • wspaniale – kolor zielony
   • dobrze – kolor żółty
   • pracuj więcej – kolor czerwony

 

   1. W klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

 

   1. W klasach gimnazjum specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, w celu bieżącej obserwacji poziomu osiągnięć edukacyjnych ucznia, dopuszcza się ocenianie wyrażone symbolem cyfrowym 6,5,4,3,2,1, odpowiadające następującej formie opisowej:

 

   • 6 – wspaniale – w przypadku ucznia, który wspaniale posługuje się opanowaną wiedzą (wiadomościami) i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania, potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązania zadań i problemów, proponuje rozwiązania nietypowe lub wykraczające poza poziom nauczania;

 

   • 5 – bardzo dobrze -w przypadku ucznia, który biegle posługuje się opanowaną wiedzą (wiadomościami) i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania, potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązania zadań i problemów;

 

   • 4 – ładnie – w przypadku ucznia, który poprawnie stosuje opanowaną wiedzą (wiadomościami) i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić;

 

   • 3 – postaraj się – w przypadku ucznia, który przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy, robi słabe postępy;

 

   • 2 – pomyśl – w przypadku ucznia, który przy pomocy nauczyciela rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne o małym stopniu trudności, ma duże braki i nie robi postępów;

 

   • 1 – pracuj więcej – w przypadku ucznia, który nie opanował podstawowej wiedzy (wiadomościami) i umiejętności, nie potrafi samodzielnie rozwiązać i wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

 

   1. W klasach tych dopuszcza się również ocenianie wspomagające: werbalnie, mimiką i gestem oraz inne formy stosowane okazjonalnie: naklejki, dyplomy.

 

   1. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do pracy ocena ma charakter oceny opisowej. Powinna uwzględniać wszystkie obszary funkcjonowania, akcentować postępy i nowe osiągnięcia ucznia.

 

13.Nauczyciel systematycznie dokonuje zapisu osiągnięć ucznia stosując następujące symbole:

   • S – osiągnięcia pełne: duży stopień samodzielności;
   • KN – osiągnięcia częściowe: wyłaniające się z umiejętności;
   • E – osiągnięcia początkowe: wykonywanie jedynie elementów zadań, z dużą pomocą nauczyciela.
   1. Kryteria oceny
   • S – osiągnięcia pełne – uczeń samodzielnie wykonuje proponowane czynności
   1. wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce
   2. jego prace, zadania są estetyczne, dopracowane
   3. uczeń jest aktywny, samorzutnie podejmuje czynności
   • KN – osiągnięcia częściowe
   1. uczeń podejmuje w większości udane próby
   2. wykonuje zadania przy niewielkiej pomocy nauczyciela
   3. nabyte umiejętności w średnim stopniu wykorzystuje w praktyce
   4. przejawia przeciętną aktywność
   5. potrzebuje zachęty do podejmowania aktywności
   • E – osiągnięcia początkowe
   1. bardzo rzadko podejmuje próby wykonania zadania
   2. nie wykorzystuje zdobytej wiedzy w praktyce, bądź wykorzystuje ją rzadko
   3. wykonuje jedynie elementy zadań i to przy dużym wsparciu nauczyciela
   4. jest bierny

 

   1. Uczniowie są na bieżąco informowani o postępach i poprawności wykonywania zadań. Nauczyciel nagradza słowem, gestem, uśmiechem. W zeszytach szkolnych, na pracach uczniów nauczyciel może (oprócz oznaczenia literowego) umieszczać komunikat słowny:

 

OCENA KOMUNIKAT SŁOWNY

 

S – Brawo!

– Jesteś samodzielny.

– Wspaniale!

– Świetnie sobie radzisz.

– Pracuj tak dalej.

 

KN – Dobrze sobie radzisz.

– Podoba mi się twoje zaangażowanie.

– Robisz postępy.

– Staraj się być dokładniejszy.

E – Staraj się bardziej.

– Wymagasz pomocy, ale starasz się.

– Pracuj więcej.

 

   • 18. Klasyfikowanie i promowanie uczniów

 

   1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym programie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.

 

   1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Termin zakończenia pierwszego półrocza jest corocznie określany przez dyrektora szkoły po uprzedniej konsultacji z radą pedagogiczną.

 

   1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

   1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych na dany rok szkolny są określane corocznie przez dyrektora szkoły po uprzedniej konsultacji z radą pedagogiczną.

 

   1. Termin klasyfikacji śródrocznej jest uzależniony od terminu zakończenia pierwszego półrocza. Termin klasyfikacji końcowo rocznej regulowany jest terminem zakończenia roku szkolnego wynikającym z organizacji roku szkolnego .

 

   1. Klasyfikowanie końcowo roczne począwszy od klasy czwartej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 

   1. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną (semestralną lub końcową) wychowawca lub nauczyciel przedmiotu na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanym stopniu niedostatecznym.

 

   1. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna końcowo roczna (semestralna) może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego lub decyzją dyrektora szkoły.

 

   1. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

   1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

   1. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w opracowanym dla ucznia indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

   • 19. Egzamin klasyfikacyjny.

 

   1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne.

 

   1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

   1. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

   1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły, nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Rodzice ucznia muszą być powiadomieni o terminie egzaminu klasyfikacyjnego.
   2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
   3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zajęć praktycznych.
   4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

   • 20. Egzamin poprawkowy

 

   1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

   1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

   1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

   1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 

   1. Nauczyciel, który wystawił uczniowi ocenę niedostateczną może być zwolniony z pracy w komisji – na własną prośbę lub z innych uzasadnionych powodów. Na egzaminatora można wyznaczyć nauczyciela z innej szkoły – po uprzednim porozumieniu z dyrektorem tej placówki.

 

   1. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, do którego dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą notatkę na temat odpowiedzi ustnych.

 

7.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego powtarza rok.

 

 

   • 20. Promowanie uczniów

 

   1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (kończy szkołę), jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.

 

   1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 

   1. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami ucznia kl. I-III można pozostawiać na drugi rok w tej samej klasie.

 

   1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum , rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

 

   • 21. Ocenianie zachowania

 

   1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
    1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
    2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
    3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
    4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
    5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
    6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
    7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

   1. Ustala się następujące oceny zachowania śródroczne i roczne
    • wzorowe ( wz )
    • bardzo dobre ( bdb )
    • dobre ( db )
    • poprawne ( pop )
    • nieodpowiednie ( ndp )
    • naganne ( ng )

 

   1. Kryteria oceny zachowania:
   • ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania ustalone na ocenę bardzo dobrą a ponadto spełnia większość z poniższych wymagań:
   1. jest wzorem dla innych pod względem kultury słowa, kultury bycia (wobec nauczycieli, rówieśników i pracowników szkoły),
   2. jest wzorem dbałości o higienę osobistą, ład i estetykę otoczenia ,
   3. w wypełnianiu obowiązków szkolnych jest wzorem rzetelności, pilności, sumienności, samodzielności ,
   4. jest laureatem konkursów i olimpiad międzyszkolnych,
   5. godnie prezentuje szkołę w środowisku lokalnym (Młodzieżowa Rada Miasta, akademie, apele miejskie) ,
   6. odpowiedzialnie pełni powierzone mu funkcje na terenie szkoły,
   7. Podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.

 

   • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania ustalone na ocenę dobrą a ponadto spełnia większość z poniższych wymagań:
    1. aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych,
    2. bierze udział w pracach organizacji i kół szkolnych,
    3. pomaga innym w nauce ,
    4. pomaga w zorganizowaniu imprez szkolnych,
    5. przeciwstawia się przejawom agresji,
    6. uczestniczy w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych,
    7. pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu.

 

 3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania ustalone na ocenę

poprawną a ponadto:

   1. pilnie przygotowuje się do lekcji,
   2. próbuje aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych,
   3. przezwycięża przejściowe trudności w nauce,
   4. nie odmawia uczestnictwa w pracach społecznych,
   5. jest koleżeński, lojalny wobec kolegów, prawdomówny, uczciwy,
   6. wobec nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły zachowuje się zgodnie z ogólnymi zasadami kultury, nie używa wulgarnych słów,
   7. prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.

 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:

   1. wobec nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły zachowuje się zgodnie z ogólnymi zasadami kultury,
   2. szanuje mienie prywatne i mienie szkoły,
   3. systematycznie uczęszcza na zajęcia i jest przygotowany do lekcji,
   4. prowadzi zeszyty przedmiotowe zgodnie z wymaganiami nauczycieli,
   5. na bieżąco odrabia prace domowe,
   6. podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce,
   7. zgodnie z wymaganiami szkoły przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia,
   8. z przydzielonych zadań wywiązuje się na ogół dobrze, zdarzają się jednak drobne uchybienia,
   9. wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.

 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego zachowanie można odnieść do co

najmniej dwóch z poniższych kryteriów:

   1. częste nie przygotowywanie się do zajęć ,
   2. przeszkadzanie na lekcjach,
   3. niewykonywanie poleceń nauczyciela,
   4. odpisywanie na sprawdzianach,
   5. wulgarne słownictwo,
   6. palenie papierosów ,
   7. nieodpowiedni strój, wygląd (makijaż, wymyślne fryzury),
   8. używanie telefonów komórkowych lub innych prywatnych urządzeń elektronicznych podczas zajęć szkolnych,
   9. brak obuwia zmiennego,
   10. często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego.

 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, którego zachowanie można odnieść do co

najmniej dwóch z poniższych kryteriów:

   1. aroganckie odnoszenie się do nauczyciela,
   2. bójki uczniowskie, stosowanie przemocy,
   3. kłamstwo, nieuczciwość,
   4. niszczenie mienia szkolnego i własności prywatnej,
   5. opuszczanie terenu szkoły podczas przerw lub zajęć,
   6. spożywanie napojów alkoholowych na terenie szkoły,
   7. kradzieże ,
   8. wyłudzanie dóbr materialnych,
   9. podrabianie podpisu, zwolnienia lub oceny,
   10. zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie środków psychoaktywnych,
   11. nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich,obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

 

   1. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy z uczniami w oparciu o w/w kryteria. Ocena z zachowania jest zatwierdzana na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Decydujący głos ma wychowawca danej klasy.

 

 

   • 22. Ewaluacja szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego

 

   1. Celem ewaluacji jest weryfikacja efektywności przyjętych szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

 

   1. Zbieranie informacji na temat funkcjonowania warunków i sposobu oceniania będzie się odbywało poprzez:

1) bieżące informowanie przez osoby prowadzące zajęcia edukacyjne i wychowawców;

2) klasyfikacyjne posiedzenia rady pedagogicznej;

3) opinie uczniów wyrażane na zajęciach edukacyjnych oraz wychowawczych;

4) opinie uczniów wyrażane poprzez samorząd uczniowski,

5) opinie rodziców wyrażone na wywiadówkach, w czasie kontaktów indywidualnych i zebrań rady rodziców,

6) rozpatrywanie zasadności odwołań od procedury wystawiania ocen klasyfikacyjnych;

7) porównywanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z ocenianiem zewnętrznym na podstawie wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

8) przeprowadzenia diagnoz i analiz.

 

   1. Ewaluacja będzie odbywać się według zaistniałych potrzeb.

 

Rozdział 7.

 

 Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 

   • 23.Za organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor szkoły.

 

   1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę, mających na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery edukacyjno-zawodowej w zakresie ich potrzeb i możliwości.

 

   1. Doradztwo zawodowe jest częścią programu dydaktyczno -wychowawczego (w tym działań profilaktycznych) szkoły i służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno-zawodowego oraz rozwijaniu jego tożsamości grupowej jako ważnego elementu funkcjonowania społecznego.

 

   1. Doradztwo zawodowe zakłada kształcenie i rozwijanie u młodzieży świadomości własnych możliwości psychofizycznych, kształcenie ustawiczne i zdobywanie kwalifikacji zawodowych

 

   1. Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego powinna być poprzedzona diagnozą głównego beneficjenta, jakim jest uczeń. Diagnoza powinna odnosić się do jego:
   • zainteresowań;
   • uzdolnień;
   • możliwości i deficytów edukacyjnych;
   • potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
   • wartości, przekonań, postaw i oczekiwań;
   • sytuacji rodzinnej,
   • stanu zdrowia (w kontekście wyboru zawodu).

 

   1. Diagnoza powinna służyć dostosowaniu i przygotowaniu dla uczniów .
   • zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich potencjał;
   • zajęć psychoedukacyjnych rozwijających ich wiedzę i samoświadomość oraz umiejętności interpersonalne;
   • zajęć zawodoznawczych rozwijających wiedzę o sobie, świecie zawodów, rynku pracy oraz możliwości dalszego kształcenia.

 

   1. Praca z uczniami – metody i techniki pracy
    • Ankiety, kwestionariusze;
    • Pogadanki;
    • Prasówki (tematyka łącząca wiedzę przedmiotową z zagadnieniami rynku pracy);
    • Zajęcia warsztatowe;
    • Prezentacje multimedialne;
    • Konkursy zawodoznawcze;
    • Konkursy wiedzy o szkołach;
    • Spotkania z przedstawicielami instytucji doradczych;
    • Spotkania z przedstawicielami pracodawców
    • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (rodzice);
    • Powiązanie treści programowych przedmiotu ze światem zawodów
    • Szkolne wycieczki tematyczne;
    • Zajęcia socjoterapeutyczne i zajęcia wspierające.

 

Rozdział 8.

 

Prawa i obowiązki uczniów

 

   • 24. Uczeń ma prawo
   1. do wiedzy o przysługujących prawach oraz środkach, jakie przysługują uczniom w przypadku      naruszania ich praw;
   2. do swobodnego dostępu na zajęcia lekcyjne;
   3. do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolne;
   4. do pomocy w nauce;
   5. do pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
   6. do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań;
   7. do wolności myśli, sumienia i wyznania, przy czym rodzicom przysługuje prawo do  ukierunkowania dziecka i pieczy nad korzystaniem przez nie z przysługującej wolności;
   8. do swobody wyrażania myśli i przekonań – także światopoglądowych i religijnych -jeśli   nie narusza tym dobra innych osób;
   9. do swobodnej wypowiedzi a w szczególności swobodę poszukiwania, otrzymywania
    i przekazywania informacji w dowolnej formie;
   10. do wygłaszania opinii, przedstawienia stanowiska (obrony) we własnej sprawie,
   11. do przedstawienia własnego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów (lub indywidualnego ucznia),
   12. do przedstawiania w ramach samorządu uczniowskiego radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,
   13. do jawnej i umotywowanej oceny, do informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania
    i promowania oraz o zasadach i kryteriach oceniania zachowania oraz o możliwościach odwołania od ustalonej oceny, warunkach przystąpienia i trybie przeprowadzania egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego,
   14. do poszanowania jego godności,
   15. do opieki wychowawczej i higienicznych warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
   16. do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego,
   17. do higienicznych warunków nauki,
   18. do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy
   19. do otrzymywania pomocy materialnej,
   20. uczeń ma prawo należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły,

 

   • 25 Uczeń ma obowiązek:
   1. przestrzegać postanowień zawartych w statucie,
   2. dbać o honor, dobre imię i tradycje szkoły,
   3. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych co oznacza odrabianie zadanych prac,
   4. przynoszenie podręczników, pomocy, materiałów przygotowanych przez nauczyciela
   5. właściwe zachowanie umożliwiające sobie i innym uczniom pełne uczestnictwo w zajęciach,
   6. Rodzic (opiekun prawny) ucznia przedstawia wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, niezwłocznie po przyjściu ucznia do szkoły.
   7. przestrzegać procedury zwolnienia z zajęć edukacyjnych (zwolnienie ucznia
    z zajęć edukacyjnych może nastąpić na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób upoważnionych),
   8. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
   9. odpowiadać za własne i innych osób życie, zdrowie i bezpieczeństwo, w tym również przestrzeganie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków psychoaktywnych,
   10. dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój, zgodnie z regulaminem ucznia,
   11. na zajęciach lekcyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania technicznych środków łączności oraz urządzeń elektronicznych nie będących pomocami dydaktycznymi,
   12. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
    i innych pracowników szkoły,
   13. w trakcie pobytu na terenie placówki obowiązuje zakaz nagrywania, filmowania oraz fotografowania.

 

   • 26. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

 

   1. Skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic, opiekun prawny, wychowawca w ciągu 7 dni od daty zajścia. Po tym terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane.
   2. Skargi i wnioski adresowane są do Dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko, klasa zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji.
   3. Skargi i wnioski winny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane osoby w sekretariacie szkoły.
   4. Skargi i wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane.
   • 27. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

 

   1. Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu osób zainteresowanych.

 

   1. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą, pedagogiem szkolnym rozpatruję skargę.

 

   1. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę bez rozpatrzenia.

 

   1. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 14 dni.

 

   1. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do organu wyższej instancji za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

 

   • 28. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia

 

   1. Skargi rozpatruje Dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem w skład, którego wchodzą:
   • Dyrektor szkoły (Wicedyrektor);
   • Wychowawca;
   • Pedagog;
   • Opiekun samorządu uczniowskiego

 

   1. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 14 dni.

 

   1. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do organu wyższej instancji za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

 

   • 29. Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody.

 

   1. W Zespole Szkół Specjalnych stosowane są następujące rodzaje nagród:
   • wyróżnienie, pochwała wobec klasy,
   • wyróżnienie wobec społeczności szkolnej,
   • dyplom,
   • sfinansowanie udziału w wycieczce,
   • list pochwalny dla rodzica,
   • nagroda rzeczowa.

 

   1. Odwołania od przyznanej nagrody mogą zgłaszać uczniowie lub ich rodzice do dyrektora szkoły.
   2. Dyrektor rozpatruje odwołania w ciągu 14 dni od wpłynięcia odwołania.

 

 

   • 30. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.

 

   1. W stosunku do ucznia, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku regulaminu wewnątrzszkolnego szkoły, przepisów bezpieczeństwa, a w szczególności:
   • nie realizuje systematycznie obowiązku szkolnego,
   • spóźnia się na zajęcia,
   • samowolnie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,
   • przychodzi nieprzygotowany do zajęć,
   • wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od nauczyciela wskazówkami,
   • wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do nauczycieli bądź innych pracowników,
   • jest agresywny w stosunku do kolegów – używa obraźliwego słownictwa, przemocy fizycznej, dokonuje wymuszeń,
   • pali papierosy, spożywa alkohol, zażywa środki psychoaktywne mogą być stosowane kary.

 

   1. W zależności od rodzaju i stopnia zaistniałego wykroczenia stosuje się następujące kary:
   • upomnienie wychowawcy klasy,
   • upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,
   • upomnienie lub nagana dyrektora udzielona przed społecznością szkolną,
   • zawieszenie prawa udziału w wycieczkach i imprezach kulturalnych,
   • przeniesienie do klasy równoległej,

1)skreślenie z listy uczniów, jeśli uczeń ukończył  18 lat.

 

   1. Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo do odwołania się do wychowawcy lub dyrektora szkoły w terminie do 14 dni:
   • Kara może być wymierzona po uprzednim wysłuchaniu ucznia,
   • Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców lub opiekunów prawnych
    o zastosowanej nagrodzie lub karze.
   • Jeżeli wymierzenie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, uczeń może wnieść
    w terminie do 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu, odwołanie do dyrektora szkoły.
   • Udzielana kara podlega zatarciu z końcem roku szkolnego. Na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego można uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

 

 

 

 

   • 31. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu.

 

   1. W szkole jest powołane, w ramach samorządu szkolnego – sekcja wolontariatu.

 

   1. Cele wolontariatu szkolnego:
   • Zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych;
   • Tworzenie więzi między uczniami/nauczycielami a środowiskiem lokalnym;
   • Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich
   • Rozwijanie empatii i rozumienia
   • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
   • Poszerzanie wiedzy uczniów w dowolnie wybranej dziedzinie;
   • Inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego;
   • Zwiększenie satysfakcji nauczycieli z wykonywanej pracy;
   • Kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;
   • Nabycie doświadczeń i umiejętności społecznych;
   • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
   • Współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się;
   • Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczo – profilaktycznego placówki;
   • Organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 32. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie.

1.Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Zadania te wypełniają wszyscy nauczyciele a szczególnie wychowawcy. Opieka ta sprawowana jest poprzez:
1). Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
2). Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły.
3). Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności                  w wychowywaniu własnych dzieci.
4). Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji zadań szkoły.
5). Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej pomocy i opieki wychowawczej.
6). Opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
7). Opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych obejmujących nie tylko uczniów ale także rodziców.
8). Przygotowywanie wniosków do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu stwierdzenia podłoża braków i sposobów ich usunięcia.
9). Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom w trudnej sytuacji materialno-bytowej.
10). Zorganizowanie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne przy współudziale instytucji mających w zakresie swej działalności pomoc materialną.
11). Współpracę z lekarzem i pielęgniarką szkolną.
12). Współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

   1. W przypadku uzyskania informacji o zaistniałym zagrożeniu lub zaobserwowania zdarzenia będącego zagrożeniem bezpieczeństwa nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 1) Powiadomić wychowawcę klasy o zaistniałym zagrożeniu.
    2) Wychowawca klasy informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
    3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i przekazuje im uzyskaną informacje. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do bezwzględnie szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom współpracę z instytucjami wspomagającymi proces dydaktyczno-wychowawczy.
    4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o zagrożeniu bezpieczeństwa dziecka, dyrektor szkoły (pedagog) pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.
    5) Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły (pedagog) powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

Rozdział 9

   • 33. Organizacja biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami.

 

   1. Szkoła prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela
    i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
   2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
   3. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie wpisu do księgi uczniów i dziennika lekcyjnego, nauczyciele i pracownicy oraz rodzice na podstawie karty czytelnika założonej w oparciu o wpis z dowodu osobistego.
   4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych, przerw i po ich zakończeniu. Czas otwarcia biblioteki uzgadniany jest z dyrektorem szkoły i wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie.
   5. Pomieszczenie biblioteki w miarę możliwości lokalowych szkoły umożliwia gromadzenie i opracowanie zbiorów oraz korzystanie z czytelni.
   6. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor, który zarządza skontrum zbiorów, dba o jej protokolarne przekazanie w razie zmiany pracownika.
   7. Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz.
   8. Bibliotekarz odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów, sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia bibliotecznego, okresowe i roczne sprawozdanie z pracy.
   9. Bibliotekarz prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną i roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy bibliotekarza, księgi inwentarzowe, rejestr ubytków
    i ewidencję wypożyczeń.

 

   • 34. Organizacja świetlicy.

 

1.Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom – uczniom szkoły zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
2.Świetlica funkcjonuje, gdy są zapewnione następujące warunki:

1) Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb środowiska.
2) Świetlica prowadzi zajęcia w grupie wychowawczej. Grupa świetlicowa składa  się    ze stałych oraz dochodzących uczestników.

   1. Szczegółowe zasady działalności zawarte są w „Regulaminie świetlicy”.

 

   • 35. Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

   1. W celu realizacji podstawowych funkcji i zadań Szkoła, dla zapewnienia prawidłowego rozwoju uczniów, współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom (prawnym opiekunom) w oparciu  o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 

   1. Szkoła organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom, rodzicom (prawnym opiekunom) w oparciu o indywidualne ustalenia i oczekiwania osób wymagających pomocy.

 

 

 

   • 36. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.

 

   1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

 

   1. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości harmonogram spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym.

 

   1. Wychowawcy klas, psycholog, pedagog, logopeda, wychowawcy świetlicy, nauczyciele biblioteki, nauczyciele przedmiotów współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów.

 

   1. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują o możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom).

 

   1. Szkoła organizuje:

1) zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami)–prowadzone głównie przez wychowawców klas;

2) indywidualne spotkania z rodzicami.

 

   1. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców (prawnych opiekunów) do:
   • znajomości celów, zadań oraz zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
   • znajomości statutu szkoły, programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki;
   • uzyskania informacji o prawach dziecka i swoich w określonej sytuacji szkolnej;
   • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat frekwencji, zachowania, postępów  i trudności w nauce swego dziecka;
   • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły;
   • udziału w życiu szkolnym uczniów;
   • zasiadania w radzie rodziców.

 

   1. Obowiązki rodziców (prawnych opiekunów):
   • systematyczny kontakt z wychowawcą klasy oraz nauczycielami przedmiotu z wykorzystaniem dostępnych źródeł komunikacji;
   • uczestniczenie w zebraniach z rodzicami organizowanych przez szkołę;
   • systematyczna kontrola frekwencji i postępów w nauce swojego dziecka;
   • współpraca w sytuacjach wymagających interwencji;
   • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
   • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

 

   1. Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia materialnie odpowiadają jego rodzice (prawni opiekunowie).

 

   • 37. System monitoringu wewnętrznego

 

   1. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły:
   • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
   • zachowanie zdrowia wśród uczniów,
   • podejmowanie działań interwencyjnych,
   • wykorzystanie wybranych materiałów do prezentowania dobrej praktyki.
   • monitorowanie zachowania uczniów na przerwach,

 

   1. Zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany do ponoszenia konsekwencji przewidzianych w Statucie Szkoły;
   2. W sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia mienia itp. zapis w systemie monitoringu zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich działań przez dyrekcję szkoły, wychowawców i nauczycieli lub funkcjonariuszy policji.

 

   • 38. Warunki stosowania ceremoniału szkolnego
   1. 1.    Ceremoniał szkolny jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm dotyczących zachowania się w czasie uroczystości szkolnych oraz stosunku  społeczności szkolnej do  symboli narodowych  i szkolnych. Ceremoniał nawiązuje do tradycji szkoły, kształtuje w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego
   2. 2.  W skład uroczystości tworzących ceremoniał szkolny wchodzą:

1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

2) pasowanie ucznia nowo przyjętego,

3) uroczyste zakończenie roku szkolnego,

4) obchody świąt narodowych, okolicznościowych, regionalnych.

   1. 3Podczas uroczystości szkolnych uczniowie występują w strojach odświętnych.

 

 

 

 

 

 

   • 39. Postanowienia końcowe

 

   1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
   2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
   3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej (dyrektor, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz pracownicy niepedagogiczni) zobowiązani są do znajomości i stosowania zapisów niniejszego Statutu.
   4. Zespół Szkół Specjalnych posiada pieczęć urzędową, wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu.
   5. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
   6. Zespół Szkół Specjalnych przechowuje dokumentację szkolną, a w szczególności pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
   7. Zasady prowadzenia przez zespół szkół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
   8. Dysponentem środków finansowych Zespołu Szkół Specjalnych jest dyrektor Zespołu.

 

 

   • 40. Tryb wnoszenia zmian do statutu szkoły

 

   1. Rada pedagogiczna jest jedynym upoważnionym przez ustawę organem szkoły władnym opracować nowelizację statutu.
   2. Do rady pedagogicznej o nowelizację statutu mogą wystąpić: dyrektor szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, organ prowadzący szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
   3. Propozycje zmian powinny być zgłaszane do przewodniczącego rady pedagogicznej czyli dyrektora szkoły, który przedstawia je na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej do uchwalenia.
   4. Nowelizacja statutu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.